Rodič ve výkonu trestu

Fenomén rodiče ve výkonu trestu je potenciálně nejvíce ohrožující zejména u rodičovství malých a dospívajících dětí, zejména tam, kde absentuje rovněž druhý z rodičů, případně širší rodina, typicky prarodiče schopní o děti odsouzených dočasně pečovat.

Nastupuje-li výkon trestu odnětí svobody (VTOS) rodič dítěte nebo dětí a mladistvých do 18 let, pak jeho potomci přicházejí o živitele, poskytovatele všech materiálních a emocionálních jistot, ale rovněž tak o akceschopného zákonného zástupce. V krajním případě, bohužel poměrně častém v ČR, tráví děti odsouzeného, případně obou odsouzených rodičů, čas trestu v dětských domovech, nebo v pěstounské péči. Nejmírnější variantou situace dané uvězněním rodiče dětí je s ohledem na oprávněné zájmy dětí převzetí péče druhým z rodičů a udržování funkčnosti rodiny v průběhu trestu, případně svěření soudem do péče některého z blízkých příbuzných dítěte.

 

Důsledkem pro uspořádání života dětí odsouzených jsou tyto varianty:

Dítě zůstává s druhým z rodičů

Dítě je svěřeno soudem do péče příbuzného dítěte

Dítě je soudem svěřeno do pěstounské péče včetně příbuzenské

Soud rozhodne o umístění dítěte do dětského domova

Přechodně může být dítě umístěno v zařízení krizové pomoci (ZDVOP)

Děti mohou strávit výkon trestu matky ve věznici, nepřesahuje-li délka trestu odnětí svobody matky hranici dovršení 3 let věku dítěte.

Hlavními negativy odloučení dítěte od jednoho nebo obou rodičů v důsledku výkonu trestu je zpravidla zhoršení jeho materiální situace a psychologický dopad daný odloučením a úkolem zpracování jeho důvodu a specifičnosti. Setkáváme se s případy, kdy si děti objektivně, očima neutrálních osob, polepší v případě uvěznění rodiče/rodičů materiálně i psychologicky (například v případech zanedbávání či týrání), subjektivně ale zpravidla odloučení od rodiče prožívají negativně.

Práva a povinnosti odsouzeného rodiče, výživné

Mezi odsouzenými rodiči identifikujeme v zásadě dvě skupiny: větší, s rodičovskými právy, a menší, jimž byla soudem odňata nebo omezena. Pro obě platí ve vězení povinnost platit výživné.

Odsouzení s rodičovskými právy zůstávají zákonnými zástupci svých dětí. Mají také nárok na informace o dítěti a na kontakt s dítětem. Po návratu z vězení může rodič usilovat o návrat dítěte do jeho péče. O návratu dítěte musí opět rozhodnout soud.

Kterýkoli odsouzený, který byl pracovně zařazen, je podle platné legislativy povinen pracovat, pokud je k práci zdravotně způsobilý. Z pracovní odměny odsouzeného se po srážce zálohy na daň a pojistného provedou další srážky, přednostně srážky k úhradě výživného na nezletilé děti, kterým je odsouzený povinen poskytovat výživu včetně příspěvku na úhradu nákladů na dítě v ústavní nebo ochranné výchově.

Děti odsouzených v péči druhého rodiče a v péči příbuzných

Jsou-li vztahy mezi odsouzeným, jeho dětmi a osobami z rodiny, které o děti pečují, bezkonfliktní, řídí se rámec možností kontaktu mezi dítětem a odsouzeným rodičem víceméně jen „provozní“ legislativou, viz níže. Děti mohou v doprovodu navštěvovat svého rodiče ve vězení 3 hodiny měsíčně. Významnou překážkou může být zejména nákladnost cestování a nesnáze s tím spojené, je-li rodič umístěn do věznice dosti vzdálené od místa bydliště dětí. Vězeňská služba ČR (VSČR) by teoreticky měla umístit odsouzeného co nejblíže místu bydliště, ale v praxi záleží na kapacitě věznic a na typu věznice, kde má odsouzený rodič trest vykonat. Není proto neobvyklé, že se návštěvy konají jen několikrát ročně, nezřídka i méně. Důvodem pro to může být i kojenecký věk dětí.

Za překážku kvality setkávání dětí s jejich odsouzenými rodiči lze označit rovněž převažující podmínky na návštěvních místnostech v českých věznicích. Poměrně často absentuje možnost občerstvení, dětský koutek, setkáváme se nezřídka i s tzv. bezdotykovými návštěvami (z důvodu bezpečnosti odsouzení mají zakázán fyzický kontakt s návštěvou vč. dětí).

V řadě případů je u osob pečujících o dítě odsouzeného neochota realizovat návštěvy s dětmi ve vězeních. Z řady důvodů: antipatie, „boj“ o dítě, snaha ochránit děti před šokem apod. Odsouzení rodiče mohou v těchto situacích kontaktovat OSPOD, který je oprávněn upozornit pečující osoby na nenaplňování rodičovských práv odsouzené osoby. A to zvláště v případech, kdy dítě o setkávání stojí. Dalším stupněm sporu je soud.

I rodič, který byl zbaven rodičovské odpovědnosti v důsledku své trestné činnosti, má určité možnosti ve vztahu ke svým dětem. Nadále mu trvá vyživovací povinnost a může žádat o poskytování informací o dětech. V případě, že mu je osoba, která má dítě v péči, odmítá poskytnout, může se obrátit na OSPOD a žádat o pomoc, rovněž tak při předání korespondence nebo dárků dítěti.

Děti odsouzeného v pěstounské péči

Kooperativní typ pěstounů nahrává co nejčastějšímu setkávání dětí s rodiči ve vězení. Formálně vzato mu povinnost podpory kontaktů včetně setkávání ukládá Zákon o sociálněprávní ochraně dětí.

Odsouzení rodiče deklarující neochotu pěstounů vozit za nimi děti do vězení se obvykle se stížností na jednání pěstounů obracejí na OSPOD, v jehož pravomoci je upozornit pěstouna na nutnost dodržovat povinnosti vůči rodiči dítěte, a dosáhnout nápravy. Vyjádří-li neochotu vyhovět pozvání odsouzeného rodiče samo jeho dítě v pěstounské péči, je k tomu v praxi přihlíženo. Na druhé straně, uplatní-li rodič důsledně nárok na kontakt s dítětem, věc řeší soud.

Děti odsouzeného v dětském domově (DD)

Nejkomplikovanější možnosti udržování vztahů s odsouzeným rodičem mají děti umístěné v dětských domovech. Nejčastěji je to dáno značnou geografickou vzdáleností konkrétních dětských domovů od věznic, což se nejvíce odráží na osudech odsouzených matek (v ČR máme jen 3 ženské věznice: Věznice Světlá n. Sázavou, VV Praha-Ruzyně a Věznice Opava). Nemalý vliv na frekvenci návštěv dětí z dětských domovů ve věznicích za rodiči má ovšem rovněž omezený počet pracovníků DD, které může vedení DD na cesty uvolnit. V praxi není výjimkou, kdy DD vypraví i přes stálý zájem dětí i odsouzených o návštěvy v pravidelných intervalech jednu cestu do věznice ročně.

Technicky vzato: o návštěvu svých dětí žádá odsouzený ředitele DD, který potom domluví podrobnosti návštěvy s věznicí. Návštěvu zajišťuje DD, může ji však zajišťovat i nezisková organizace (tzv. asistované návštěvy).

Také mezi odsouzenými rodiči a DD nastávají konfliktní situace. V případě, že ředitel DD nesouhlasí s návštěvou dětí ve věznici, může se rodič (stejně jako v předchozích případech) obrátit na OSPOD a žádat o uskutečnění návštěvy. Jednotná metodika MŠMT, která by upravovala  návštěvy dětí ve věznicích, však neexistuje.

Odsouzené matky s dětmi ve vězení

Zákon o výkonu trestu za specifikovaných okolností dává možnost odsouzeným ženám s malými dětmi strávit kratší typy trestů společně s dětmi na specializovaném oddělení pro výkon trestu odnětí svobody matek s nezletilými dětmi (SpO). Jediné toto oddělení s kapacitou pro 20 děti a 15 žen se nachází v největší české věznici pro ženy ve Světlé n. Sázavou. Odsouzené ženě může být povoleno mít u sebe dítě do 3 let věku, o které se osobně stará. Je to vázáno na kladné vyjádření lékaře, klinického psychologa a OSPOD. Dochází k tomu v případech hodných zvláštního zřetele. Péče o dítě je u vybraných odsouzených základem programu zacházení.

Věznice potom umožní OSPOD pravidelně sledovat vývoj dítěte, zdravotní péči o dítě zajišťuje věznice, zpravidla smlouvou se zdravotnickým zařízením.

Návrat rodiče z vězení

Odsouzené ženě, která před nástupem výkonu trestu o své nezletilé dítě řádně pečovala, lze (po vyjádření OSPOD) prodloužit dobu přerušení trestu až o 10 dní v kalendářním roce k návštěvě dítěte, které je v péči jiné osoby.

Rodičům dětí do 18 let náleží možnost usilovat po skončení VTOS o obnovení péče o nezletilé děti. V případech dětí v péči OSPOD (zejména tam, kde o svěření do péče, nebo o umístění do DD rozhodl soud) je možné budoucí převzetí vázáno na jeho vyjádření a v konečné instanci na souhlas soudu. OSPOD na rodiče klade komplexní nároky: materiální (nutnost prokázat stabilní zaměstnání), sociální (zejména vyhovující podmínky ubytování) i psychologické (např. dlouhodobá abstinence aj). Pro splnění těchto požadavků opravňujících k převzetí dětí zpět do péče neexistuje pevně stanovená lhůta.

Rodič navrátivší se z VTOS je oprávněn nárokovat setkání s dětmi. Se souhlasem OSPOD se může jednat o vycházky ve společnosti pěstounů, nebo například o asistovaná setkání v režii dětských domovů za přítomnosti psychologa DD.

 

Autor: Za branou, 2017.

 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

OSense O-Sense